Države OECD so se zavzele za akcijski načrt za odpravo brezposelnosti mladih

Vlade držav članic OECD so se zavezale k okrepitvi naporov za odpravo velike stopnje brezposelnosti med mladimi in okrepile izobraževalne sisteme, ki bodo ustrezno pripravili mlade za delovno okolje.

V potrditvi »OECD's Action Plan for Youth« na letnem srečanju ministrov v Parizu je bilo izpostavljeno, da je potrebno posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim skupinam mladih, kot so nizko izobraženi in migranti, za katere poleg dolgotrajne brezposelnosti obsaja tudi tveganje socialne izključenosti. Število brezposelnih mladih je v področju OECD približno za tretjino višje kot v letu 2007 in kaže, da se bo poviševalo v večini držav z že visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Dolgotrajna brezposelnost mladih se je dramatično povečala od leta 2007, in sicer je več kot eden od petih mladih v starosti 15-24 brez dela več kot 12 mesecev. To pa ne odraža realne slike, ker veliko mladih, ki zapustijo izobraževanje, sploh ni vodenih v uradnih statistikah brezposelnosti. Okoli 22 milijonov mladih (OECD države) ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja. Za izboljšanje zaposlitvenih možnosti so bistvenega pomena reforme v sistemih izobraževanja in usposabljanja. Države so se s sprejemom akcijskega načrta zavezale, da bodo z učinkoviti ukrepi izboljšale položaj mladih. OECD bo državam nudila pomoč pri implementaciji načrta in bo o napredku poročala na srečanju ministrov leta 2014.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.