Raziskava OECD ponuja načine za »zeleno vedenje« gospodinjstev

Nova OECD raziskava »Greening Household Behaviour«, ki je zajela 12.000 gospodinjstev, kaže, da so ljudje pripravljeni sklepati kompromise, da bi »ozelenili« svoj stil življenja, vendar pa je gospodarska kriza vplivala tudi na tem področju, saj raziskava kaže, da se okolje pomika navzdol na seznamu prioritet. 70% gospodinjstev, vključenih v raziskavo, je mnenja, da je varovanje okolje sredstvo za vzpodbuditev gospodarske rasti.

Raziskava je spodbudila OECD-jeve napore v pomoči državam za oblikovanje politik, ki bodo uresničevale tako ekonomske kot tudi okoljske cilje. Poročilo se osredotoča na pet področij, ki so z vidika posameznega gospodinjstva najbolj obremenjujoča za okolje: poraba vode in energije, transport, poraba hrane in nastajanje odpadkov. Opozarja tudi na možnost upoštevanja enostavnih stvari, ki zmanjšujejo posameznikov okoljski odtis, npr. 60% oseb je izrazilo pripravljenost plačati več za energijo iz obnovljivih virov in jih je večina potrdila, da se trudijo varčevati z energijo, jih manj kot 40% vedno ugasne naprave na funkciji stand-by.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.