Stopnja brezposelnosti bo v letu 2014 ostala visoka

Novo OECD poročilo kaže, da bo stopnja brezposelnosti v letu 2014 še ostala visoka, najbolj pa bo prizadela mlade in nizko kvalificirane. »The Employment Outlook 2013« kaže, da bo brezposelnost v naslednjih 18 mesecih padla zelo malo, od 8,0% v maju 2013 do 7,8% konec leta 2014.

Razlike med posameznimi državami so velike, tako je ocenjeno, da bo stopnja brezposelnosti v Nemčiji padla iz 5,3% pod 5%, v ostalem delu Evrope pa bo stopnja ostala enaka ali se bo celo povišala. Posebej mladi se borijo z vztrajno brezposelnostjo, zaradi česar je ena bistvenih zavez OECD ministrov v Akcijskem načrtu pomoč mladim. Nadalje poročilo ugotavlja, da bremena krize niso razporejena enako: v velikem številu držav je izguba službe ali dohodka bolj prizadela manj kvalificirane in gospodinjstva z nižjimi dohodki, pogosto so bili prvi, ki so izgubili delo delavci na nezavarovanih pogodbah (npr. zaposleni za določen čas), kar so večinoma spet mladi in nizko kvalificirani delavci. Starejši delavci so bili v primerjavi s slednjimi v boljšem položaju, saj stopnja brezposelnosti med njimi ni narasla veliko. Veliko se jih je upokojilo kasneje iz različnih razlogov, npr. zaprtje shem za zgodnje upokojevanje, boljše zdravstveno stanje, finančno stanje, vendar podatki kažejo, da kasnejše upokojevanje ni bilo na račun večje brezposelnosti mladih. OECD priporoča, da bi se morale vlade lotiti odpravljanja krize s kombinacijo makroekonomskih ukrepov in strukturnih reform, ki bi vzpodbudile rast in povečale število delovnih mest. Politike v državah OECD in hitro rastočih gospodarstvih bi morale biti naravnane na pomoč in spodbudo nezaposelnim in drugim neaktivnim skupinam k zaposlitvi. Dodatni viri bi morali biti namenjeni aktivni politiki zaposlovanja, saj je poraba na posameznega iskalca zaposlitve od začetka krize močno padla, skoraj za 20% v povprečju v OECD.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.