Naraščajoče tveganje (vode)

Zaradi klimatskih sprememb so težave z vodo čedalje bolj pogoste, in sicer zaradi poplav ali dolgotrajnih suš. OECD ocenjuje, da bo do leta 2050 več kot 40% svetovne populacije živelo v tveganem okolju zaradi pomanjkanja vode, 20% populacije pa bo izpostavljeno poplavam. Ocenjuje se, da bo ekonomska vrednost tveganj zaradi poplav do leta 2050 narasla na približno 45 trilijonov USD.

Narašča tudi onesnaženost voda, kar še dodatno prispeva k negotovosti glede bodoče oskrbe z vodo. Težave so posledica klimatskih sprememb, OECD pa v poročilu »Water Security for Better Lives« poziva vlade, da se na naraščajoča tveganja odzovejo proaktivno in vsebuje praktične napotke za njegovo obvladovanje. Varnost na področju vodne oskrbe pomeni vzpostavitev sprejemljive ravni tveganj, povezanih z vodami, z oceno stroškov primerne ravni tveganja v primerjavi s pričakovanimi rezultati. Drugo OECD poročilo »Water and Climate Change Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters« vsebuje pregled pobud posameznih držav, da bi upravljanje z vodami uskladile s klimatskimi spremembami. Skoraj vse države so povečale stopnje tveganja, povezanih z vodami, zaradi teh sprememb z možnostmi ekstremnih dogodkov, 23 držav pa je opozorilo tudi na pomanjkanje vode kot bistven problem. Približno polovica držav je kot ključno skrb izpostavila vpliv klimatskih sprememb na oskrbo z vodo in higieno, prav toliko držav pa je izpostavilo skrb vpliva na kakovost vode.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.