OECD točka

Slovenija kot članica OECD aktivno sodeluje pri sprejemanju odločitev in usmeritev te organizacije. Namen OECD je širjenje politike, ki omogoča največjo možno gospodarsko rast, zaposlenost in naraščajoč življenjski standard v državah članicah. Gre za zvezo gospodarsko najvplivnejših držav, zato je pomembno, da pri oblikovanju stališč na posameznih vsebinskih področjih država vključi vse akterje, ki lahko strokovno in argumentirano prispevajo k ustreznemu stališču Slovenije do posameznih vprašanj. Še posebej je pomembno v te procese vključiti NVO-je, ki med drugim izvajajo tudi funkcijo t.i. »watch-dog«, torej nadzora nad oblikovanjem politik in morebitnih pomanjkljivosti oziroma (ne)ustreznosti predlaganih rešitev.


V letu 2011 je bila izdelana analiza o možnostih vključevanja NVO v delo OECD, ki ugotavlja, da slovenske nevladne organizacije niso obveščene o temah in dokumentih, obravnavanih v okviru OECD, in priporoča naslednje:

1.     Redno informiranje nevladnih organizacij o aktualnih področjih
dela in dogajanju v okviru OECD,

2.     redno obveščanje nevladnih organizacij o delu vseh teles Vlade
RS, zadolženih za koordinacijo nalog v zvezi z OECD,

3.     enkrat letno seznanitev nevladnih organizacij s strateškimi
usmeritvami OECD-ja.

Nekatere NVO sicer že spremljalo delo OECD in aktivnosti Slovenije, vendar je seznanjenost in aktivnost NVO potrebno okrepiti.

Cilji:
-          povečati informiranost NVO o dogajanju v okviru OECD
-          oblikovati stališča NVO in jih vključiti v oblikovanje
stališč Slovenije v okviru OECD

Aktivnosti:

-      vzpostavitev rednega sistema obveščanja s strani vladnih organov (MZZ)
-      redno mesečno obveščanje NVO o zadevah povezanih z OECD
-      oblikovanje stališč NVO in njihovo zastopanje pri odločevalcih
(predvsem MZZ)

Rezultati aktivnosti:

·         oblikovanih vsaj 5 različnih stališč do vprašanj povezanih z OECD

Metode dela:

-      informiranje
-      posveti
-      oblikovanje predlogov
-      lobiranje


Dejavnost bo potekala skozi vso obdobje izvajanja projekta.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.