EXIT sporočilo št. 2 - Denarna socialna pomoč in prostovoljstvo, Naložbe 0,5%

Spoštovane in spoštovani,

 

SKUP – Skupnost privatnih zavodov, Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe ter Citizens Foundation Iceland – CFI so izvajalci programa EXIT, ki ga sofinancira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem 2009-2014.

 

Tokrat vas v okviru EXIT glede na izražen interes nekaterih uporabnic obveščamo o dveh možnostih, ki sta morda koristni tudi za delovanje materinskih domov/varnih hiš ter pravice/obveznosti uporabnic v njih.

1. POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZA UPORABNICE, KI SO PROSTOVOLJKE (tekst o novi ureditvi povzet po spletni strani www.cnvos.si)

S spremembami socialne zakonodaje imajo od 1.9.2014 prejemnice denarne socialne pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljke. Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela. S 1. septembrom 2014 se je pričela uporabljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), ki je na novo uredila tudi položaj prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so prostovoljci. Že po prej veljavnem zakonu je veljalo, da je višina denarne socialne pomoči odvisna od več okoliščin: ali gre za samsko osebo, ali ima oseba otroke, ali je zmožna za delo in podobno.

 

Ena od okoliščin, ki vpliva na višino denarne socialne pomoči, je tudi ta, ali je oseba delovno aktivna. V kolikor opravlja kakšno delovno aktivnost, ki prispeva k njeni delovni (in socialni) vključenosti, je denarna socialna pomoč višja. V tem primeru namreč oseba dobi še ti. dodatek za delovno aktivnost, ki je sicer del denarne socialne pomoči. Po novem velja, da se kot delovno aktivna oseba šteje tudi tisti prejemnik denarne socialne pomoči, ki ima sklenjen pisni dogovor o opravljanju prostovoljskega dela po Zakonu o prostovoljstvu.

 

Zakon o prostovoljstvu – ZProst ureja dogovor o opravljanju prostovoljskega dela za primere opravljanja ti. organiziranega prostovoljstva (16. – 22. člen ZProst). Za organizirano prostovoljstvo velja, da se izvaja v okviru prostovoljskih organizacij in najmanj 24 ur letno (7. člen ZProst). To torej pomeni, da se višje denarne socialne pomoči lahko nadejajo tisti njeni prejemniki, ki so hkrati prostovoljci v nevladni organizaciji, ki ima položaj prostovoljske organizacije, in ki so se z njo dogovorili, da bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljskega dela letno.
Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki, če bi prostovoljec iz tega naslova želel imeti višjo denarno socialno pomoč, saj lahko zgolj tako dokaže, da opravlja prostovoljsko delo in da je delovno aktiven. Da bi torej prostovoljec imel višjo denarno socialno pomoč, je potrebno dvoje: da ima pisni dogovor o prostovoljskem delu za najmanj 24 ur letno in da prostovoljsko delo opravlja pri prostovoljski organizaciji. Za potrebe odmere (višje) denarne socialne pomoči se ne glede na dejansko število ur šteje, da je takšen prostovoljec delovno aktiven v obsegu od 60 do 128 ur mesečno.

 

Dogovor o prostovoljskem delu, ki je usklajen z ZProst ter z aktualno davčno zakonodajo, si lahko nevladne organizacije oziroma prostovoljci brezplačno izdelajo tudi v spletni aplikaciji ePravnik, pri čemer je potrebno izbrati dogovor, ki je namenjen prostovoljskim organizacijam. Prostovoljska organizacija je tista nevladna organizacija, pri kateri poteka prostovoljsko delo ali ki sama zagotavlja in usposablja prostovoljce za delo drugje in ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

 

Osebe, ki bodo na novo zaprosile za denarno socialno pomoč, in ki so istočasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, lahko tako ob podaji vloge za denarno socialno pomoč priložijo tudi kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela, s čimer se jim denarna socialna pomoč poveča.

 

Osebe, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, imajo od septembra dalje pravico do višje pomoči, v kolikor svojemu centru za socialno delo sporočijo, da pri prostovoljski organizaciji opravljajo prostovoljsko delo in so torej delovno aktivni. To lahko storijo preko obrazca za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je na voljo tukaj.

 

Izpolniti je potrebno rubriko »sporočam naslednje spremembe«, ki se nahaja na prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

 

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in ki je hkrati tudi prostovoljec, bo zaradi tega prejel za 75,37 EUR višjo denarno socialno pomoč. Če denarno socialno pomoč prejema par in sta oba prostovoljca, se njuna skupna denarna socialna pomoč zaradi tega poveča za 113,06 EUR.

 

V okviru programa EXIT uporabnicam nudimo možnost opravljanja prostovoljnega dela pri izvajanju programov/projektov v naših organizacijah SKUP – Skupnost privatnih zavodov, Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe ter pri drugih naših partnerskih organizacijah.

Interes sporočite na: Katja Sodja tel. 051 352 439, e-pošta katja.sodja@sklad05.si in Primož Šporar, tel. 041 684 182, e-pošta info@sklad05.si.

 

2. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI MD/VH IZ NASLOVA DOHODNINE – Program Naložbe 0,5%

Materinski domovi in varne hiše imajo na podlagi sodelovanja s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe možnosti pridobivanja dopolnilnega financiranja tudi iz naslova 0,5% dohodnine. Zlasti to velja za tiste, ki niso samostojno upravičeni do namenitev (npr. organizirani v okviru javnih zavodov).

 

Sklad 05 že sodeluje z nekaterimi materinskimi domovi, npr. http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/65

 

Prvih 125 projektov in namenov naših partnerjev pa je sicer predstavljenih na http://www.sklad05.si/nameni/index/nalozbe05  

 

Vse informacije, poročila ter dokumenti povezani z izvajanjem programa "Naložbe 0,5%" so na voljo na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe.

 

Interes za sodelovanje nam lahko sporočite na spodnje naslove. Oglasili se bomo pri vas in dogovorili za sodelovanje.

Obenem izkoriščamo priložnost, da vas ponovno vabimo k sodelovanju pri 3. natečaju družbenih inovacij 2014, kjer iščemo inovativne rešitve za družbene probleme uporabnic v materinskih domovih in varnih hišah. Vse informacije na voljo na spletni strani http://www.sklad05.si/stran/26/3ndi.

 

Prijazni pozdravi,

 

Primož Šporar,
direktor

Skupnost privatnih zavodov – SKUP
Britof 469, 4000 Kranj

Tel. + 386 4 23 44 804
Fax + 386 4 23 44 805
GSM: + 386 41 684 182
E-pošta: primoz.sporar@skup.si
Spletna stran: www.skup.si

SKUP - skupnost privatnih zavodov.