Osebno dopolnilno delo - novosti

Za osebno dopolnilno delo (ODD) se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena v podzakonskem aktu iz 16. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Podroben seznam del je dostopen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251.

V kolikor posameznik želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora le to od 01.01.2015 priglasiti AJPES-u preko spletnega portala s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Če digitalnega potrdila nima, lahko priglasitev opravi osebno na upravni enoti, kjer zanj to opravijo prek portala AJPES.

S 01.01.2015 dalje bo oseba, ki bo priglasila osebno dopolnilno delo, to delo lahko opravljala le na podlagi vrednotnice, ki se bo glasila na njeno ime in bo veljala za koledarski mesec in za stranko. Vrednotnico bo mogoče pridobiti preko portala e-uprava ali osebno na upravni enoti. S plačilom vrednotnice v znesku 9,00 EUR, bodo za to osebo plačani prispevki za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje).

Posameznik, ki opravlja ODD mora poleg izdaje računa vsak mesec vse svoje dohodke iz tega naslova oddati v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve pri uradu Finančne uprave RS (Furs). Napoved se vloži do desetega v mesecu za dohodke v preteklem mesecu. Po preteku polletnega obdobja morajo vsi, ki opravljajo ODD, Fursu predložiti poročilo o doseženem prihodku iz naslova ODD. Zgornja meja prihodkov iz ODD v polletnem obdobju je omejena z zneskom treh neto povprečnih plač iz leta 2013, kar znaša 2991 evrov.

V skladu z Zakonom o urejanju trga dela lahko brezposelni pridobivajo tudi dohodke iz tega dela, če s tem vnaprej seznanijo Zavod za zaposlovanje. Če zaslužek v koledarskem mesecu ne presega 200 evrov, brezposelna oseba ohrani tudi pravico do enakega denarnega nadomestila za brezposelnost. Denarno nadomestilo se zniža v skladu z določbami zakona, če je znesek višji od 200 evrov.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.