Programa “OSAT” in “MNENJE”

Programa OSAT in MNENJE sta namenjena ocenjevanju možnosti prenosa dejavnosti na privatne zavode ter oblikovanju njihovih skupnih stališč.

 

1. PRIVATNI ZAVODI VEMO - »OSAT«

Namen je prilagoditi uporabo OSATa za primere potrebnosti ocene vpliva ukrepov, predpisov in politik na dejavnost privatnih zavodov, zlasti tudi na njihovo javno koristno dejavnost, prenos javnih pooblastil oz. njihovo izvajanje storitev splošnega pomena. Naš cilj je bil razviti preprosto in učinkovito orodje, ki bi na podlagi merljivih kazalnikov omogočalo presojo smotrnosti in primernosti predlagane ureditve politike, predpisa ali ukrepa. Rezultat uporabe orodja je v konkretnem primeru obravnavane politike, predpisa ali ukrepa ocena, ki v obliki točkovanja po posameznih kazalnikih poda celosten vpogled v možnosti prenosa izvajanja storitev splošnega pomena na privatne zavode (oz. zasebni sektor).

Začasna delovna verzija analize, ki služi kot podlaga za izdelavo OSAT metodologije je na voljo tukaj.

Rezultat procesa OSATa je v konkretnem primeru poročilo, ki služi kot strokovna podlaga za kvalitetno pripravo oz. odločanje o pripravi, izvajanju ali vrednotenju ukrepa, predpisa ali politike. V pilotnem obdobju (leta 2010) smo izvedli OSAT za naslednje predpise:

1. OSAT za predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
2. OSAT za predlog zakona o urejanju trga dela
3. OSAT za predlog zakona o socialnem podjetništvu
4. OSAT za predlog zakona o negospodarskih javnih službah - aktivnosti SKUPa pri spreminjanju zakonodaje o zavodih so dostopne tukaj
5. OSAT za predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Zaradi sprememb metodologije med seboj ocene niso neposredno primerljive, saj služijo predvsem za dokončno oblikovanje metodologije.

2. PRIVATNI ZAVODI MISLIMO – »Mnenje PZ«

Namen je predlagatelju pravočasno in v primerni obliki sporočiti interese privatnih zavodov, nevladnih organizacij ter drugih zainteresiranih v posameznem postopku. Mnenja oblikujemo tudi na lasnto pobudo.

Z uporabo orodij in tehnik za vključevanje javnosti bo v primerih ko bo sprva šlo za nasprotujoče interese zainteresiranih poskušano le te usklajevati. Pri tem pa je pomembno, da bodo naročniku posredovani različni pogled zainteresiranih na vsebine urejanja.

 

Nekatera izdana mnenja:

1. na program "Slovenija razbremenjuje", oktober 2009

2. na predlog zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, december 2009

3. za prednostne vsebine Švicarskega sklada za NVO, april 2010

4. Ministrstvu za pravosodje za odprtje financiranja nevladnih organizacij, maj 2010

5. Ministrstvu za javno upravo za nadaljevanje financiranja inovativnih projektov, maj 2010

6. ga. Andreji Črnak Meglič glede predloga zakona o socialnem podjetništvu, junij 201

7. ministru Alešu Zalarju glede predloga zakona o socialnem podjetništvu, junij 2010

8. službi za odpravo administrativnih ovir pri Ministrstvu za javno upravo glede poteka rokov za javne razpise, november 2010

 

 

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.