Črna lista administrativnih ovir za privatne zavode (ČAO)

V okviru programa “Privatnih zavodov glas” zbiramo informacije o možnih ovirah za delo privatnih zavodov, zlasti glede neustrezne zakonodaje, neprimernega izvajanja le te ter glede administrativnih ovir, ki nam "grenijo življenje".

Poimenovali smo jo ČAO (črna lista administrativnih ovir).

Seznam vodimo na podlagi obveščanja privatnih zavodov ali lastnega zaznavanja težav. Do objave tega prispevka so evidentirane administrativne ovire naslednje (naziv, datum seznanitve, pobudnik, kratek vsebinski povzetek):

 

1. OBDAVČITEV POSLOVNIH KOSIL TER POVRAČILA STROŠKOV NA POSVETU Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Pobuda: maj 2011
Vir: SKUP

V skladu z določbami 105. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09-ZDoh-2D) so drugi dohodki vsi dohodki, ki se v skladu s tem zakonom ne štejejo za dohodke fizične osebe iz 1. do 5. točke 18. člena tega zakona. Drugi dohodki vključujejo tudi darila. V skladu s prvim odstavkom 108. člena ZDoh-2 je davčna osnova dosežen dohodek, če ni s tem zakonom za posamezno vrsto dohodka drugače določeno. V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov (drugi odstavke 108. člena ZDoh-2).  ZDoh-2 tako ne vsebuje določb, ki bi izrecno izvzemale iz obdavčitve.

Nadalje pojasnjujemo, da se v skladu s 5. točko prvega odstavka 107. člena ZDoh-2 ne glede na 105. člen ZDoh-2 dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona.

Dohodnine se tako ne plačuje v vseh primerih, ko fizična oseba, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo, prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade, ne glede na to, kdo organizira. ZDoh-2 v 5. točki 107. člena določa oprostitev dohodnine le za povračilo stroškov v zvezi z udeležbo na mednarodnem posvetu. Posvet je po navadi strokovno srečanje in zanj kotizacija ni predvidena.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
DAVČNI URAD LJUBLJANA

Številka: 092-5488/2009-2-08012-04
Datum: 21.12.2009

 

2. ROKI ZA ODDAJO VLOG NA JAVNE RAZPISE
Pobuda: oktober 2010
Vir: SKUP

A.

Vsebina: roki za oddajo razpisov so določeni v času med ali takoj po novoletnih praznikih (npr. Javni razpis za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2010 razpisnika Urad Vlade RS za komuniciranje, Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 razpisnika Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve itd.), kar otežuje pripravo razpisne dokumentacije, pri čemer po našem vedenju ni utemeljenega razloga.

B.

Za rešitev problema je bil 27. oktobra 2010 podan naslednji predlog na Ministrstvo za javno upravo (odprava administrativnih ovir):

"Spoštovani,

 

Skladno z načeli dobrega upravljanja in odprave administrativnih ovir dajemo naslednji predlog:

 

»Vsi razpisniki, ki pripravljajo javni razpis pri določanju roka za oddajo vlog upoštevajo pravilo, po katerem se določi dan izteka roka najmanj 5 delovnih dni po dnevu državnega praznika, drugega dela prostega dneva ali zadnjega dne šolskih počitnic.«

 

V našem primeru gre za konkretni primer Ministrstva za javno upravo, ki je objavil »Javni razpis za sofinanciranje projektov za krepitev nevladnih organizacij in spodbujanje prostovoljstva« v mesecu oktobru 2010 (sicer pravočasno in s primerno dolgim rokom) katerega rok pa se izteče dne 2.11.2010 – kar je dan po dela prostem dnevu in po enotedenskih šolskih počitnicah.

 

Navedeno pomeni resno administrativno oviro za prijavitelje na razpis, saj so v takšnih obdobjih močno otežena vsa opravila glede izpolnjevanja administrativnih zadev razpisa (pridobivanje partnerskih izjav, oddaja dokumentacije na pošto itd.). Menimo, da je tovrstna praksa škodljiva in zmanjšuje možnosti uspešne prijave subjektov, ki jim je razpis pravzaprav namenjen.

 

Na tovrstna ravnanja razpisnikov in naročnikov smo že opozarjali, vendar žal neuspešno. Zato predlagamo, da v primerni obliki (navodilo, priporočilo ipd.) rešite problem na nivoju celotne izvršilne oblasti.

 

Ob želji za potrditev prejema te pošte in obveščanje o posledicah vas lepo pozdravljamo,

 

Primož Šporar, SKUP"

 

C.

 

Odgovor Ministrstva za javno upravo z dne 2.12.2010 

 

 

3. IZVAJANJE REJNIŠTVA
Pobuda: marec 2011
Vir: Združenje moč

Mnenje SKUPa o primernosti umeščanja rejništva v družinsko zakonodajo najdete tu

 

4. ZAPOSLITVENI NAČRT ZA BREZPOSELNE
Pobuda: november 2009
Vir: Humanitarni zavod Vid

Vsebina: zmanjšanje možnosti zaposlovanja oseb v NVO, saj se brezposelnih oseb v času, ko so na Zavodu za zaposlovanje v okviru izdelave zaposlitvenega načrta ne informira o možnosti zaposlitve v nevladnih organizacijah.

 

5. BANČNE GARANCIJE
Pobuda: 3.12.2009
Vir: zvezadrog.nvo@guest.arnes.si

Vsebina: v novembru 2009 je bil obljavljen razpis Evropske komisije – oddelek za pravosodje za preventivne in informacijske projekte na področju drog za leto 2010. V okviru razpisnih pogojev je bil kot pogoj zahtevana bančna garancija (blanco virman) za sredstva, saj v v primeru, da Komisija odobri projekt in z zbrano organizacijo podpiše pogodbo, mora le ta posredovati Komisiji virman kot garancijo, da bo projekt uspešno izpeljan. To za večino slovenskih organizacij povzroča veliko oviro.

 
6. "DOHODNINSKI" SEZNAM

Pobuda: 2.12.2009
Vir: SLOGA, posvet na Ministrstvu za javno upravo

Vsebina: zasebni zavodi imajo veliko težavo priti na seznam upravičencev za namenitev davčne naklonitve (0,5%), ki ga vodi Ministrstvo za finance, ker zakonodaja in izvajanje neenotno.

 
7. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V NVO

Pobuda: november 2009

Vir: Nace Kovač (ŠENT)

Vsebina: težave privatnih zavodov glede zaposlovanja invalidov na podlagi zakona o delovnih razmerjih ter v odnosu do zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.


8. ODLOŽENI PREGON PO ZKP
Pobuda: november 2009
Vir: Humanitarni zavod Vid

Vsebina: neenotno izvajanje Zakona o kazenskem postopku, po katerem so lahko NVOji upravičenci do sredstev, ki jih na podlagi odloženega pregona v javnokoristen namen prispevajo storilci kaznivih dejanj.


9. NEENAK POLOŽAJ OBDARJENCEV
Pobuda: november 2009
Vir: Humanitarni zavod Vid

Vsebina: neenakost prejemnikov daril, ki jih obdarjenci prejemejo od privatnih zavodov, saj je razlika glede na vir sredstev (ali so darila podarjena iz sredstev, ki jih je zavod pridobil odplačno ali z neodplačno dejavnostjo.

10. STATUS HUMANITARNE OZ. INVALIDSKE ORGANIZACIJE
Pobuda: november 2009
Vir: Humanitarni zavod Vid

Vsebina: privatni zavod ne more pridobiti statusa humanitarne oz. invalidske organizacije

11. NEIZVAJANJE RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI

Pobuda: december 2009
Vir: CNVOS, www.civilni-dialog.net/stevec 
Vsebina: področje vključevanja javnosti ni zakonsko urejeno, problem (p)ostajajo tudi kršitve izvajanja Resolucije o normativni dejavnosti (ki jo je 19. novembra 2009 sprejel DZ RS) s strani vlade in posameznih ministrstev

V vseh primerih si tudi SKUP prizadeva za odpravo administrativnih ovir in o naših dejavnostih, da bi se jih znebili ("ČAO ovira") vas bomo obveščali.

Administrativne ovire nam lahko sporočate na info@skup.si

VIR: SKUP, 25.5.2011

SKUP - skupnost privatnih zavodov.