Pripombe SKUP na "mladinsko" zakonodajo

Skupnost je oddala pripombe na predlog Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju ter predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o mladinskih svetih Slovenije.

“Mladinska organizacija je avtonomno demokraticno prostovoljno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoca mladim: ustvarjanje nacrtnih in nenacrtnih ucnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališc ter izvajanje aktivnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politicno usmeritvijo. Upravljanje mladinske organizacije temelji na aktivnem udejstvovanju vseh njenih clanov, pri cemer je potrebno zagotoviti enake možnosti sodelovanja pri upravljanju vsem clanom organizacije. Je društvo, zveza društev ali avtonomna mladinska organizacija v vecji clanski organizaciji, ki ima najmanj 20 90 % clanstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % clanov vodstva v starosti od 15 do 29 let.”

 
Iz dikcije je možno razbrati, da predlagatelj med mladinske organizacije ne šteje zasebnih (privatnih) zavodov, ki delujejo v mladinskem sektorju oz. zanj. Pri tem je potrebno opozoriti na ustavno pravico mladih, da si svobodno izbirajo obliko samo-organiziranja in med temi je prepoznana kot zelo pomembna tudi oblika zavoda po zakonu o zavodih. V nobenem predpisu tudi aktivno državljanstvo mladih ni pogojeno z ustanavljanjem društev oz. drugih članskih organizacij. Naj pri tem poudarimo, da številni zavodi kljub temu v svoje delo vključujejo zelo širok krog mladih ter dejstvo, da v Sloveniji deluje več kot 1.500 privatnih zavodov in med njimi so številni, ki so jih ustanovili ali v njih delujejo tudi mladi, ravno z nameni, ki jih določa opredelitev v 4. členu.

Zato želimo, da predlagatelj v 4. členu poleg društev, zveze društev navede tudi dikcijo “privatni zavodi”. Glede na specifiko njihovega delovanja (ko članstvo ni nujno) je mogoče kot dodatne pogoje opredeliti tudi kriterij večinske ustanovitve s strani mladih oz. sodelovanja mladih pri upravljanju privatnega zavoda, če je strah predlagatelja, da brez teh meril ni mogoče presojati kateri zavodi so mladinske organizacije.

 

Po smiselno enaki obrazložitvi je potrebna tudi dopolnitev 2. člena predloga Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o mladinskih svetih Slovenije.

Predlog v 2. členu namreč navaja, da:

“(2) Nacionalne mladinske organizacije so: društva, zveze društev, avtonomne mladinske organizacije, ki delujejo v okviru društev, zvez društev, sindikatov ali politicnih strank, razlicnih družbenih, nazorskih in politicnih usmeritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za mladino, in ki imajo najmanj 90% clanstva v starosti do 29 let in 70% clanov vodstva v starosti od 15 do 29 let.”

Predlog je potrebno dopolniti tudi z dikcijo “privatnih zavodov”, saj ni nobenega smiselnega razloga, da ta tipologija organizacije ne more imeti statusa nacionalne mladinske organizacije.

Obenem naj predlagatelj dopolni oba predloga zakona smiselno tudi v drugih delih zakona, ki urejajo pravice in obveznosti na podlagi omenjenih dikcij.

 

VIR: SKUP, 9.12.2009

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.