SKUP uspešen na EU Erasmus+ razpisu s programom samozaposlovanja ranljivih skupin

Italijanska organizacija SoForm v partnerstvu s SKUPom uspešna na EU Erasmus+ razpisu s programom samozaposlovanja ranljivih skupin.

Navedeno pomeni, da bo lahko SKUP nadaljeval z delom dejavnosti programa EXIT tudi po izteku podpore EEA finančnega mehanizma, izvajanje novega programa je predvideno za 36 mesecev.

Skupna vrednost programa je 442.000 EUR.

SENG doniral 500 EUR za projekt Impact Pharmacia

Soške elektrarne Nova Gorica - ŠENG so SKUPu donirale 500 EUR za nakup električnega kolesa za izvajanje programa Impact Pharmacia na področju Nove Gorice, ki bo potekal v navezavi na program EXIT in bodo vanj vključene uporavnice iz materinskega doma na področju Nove Gorice.

Donacija je zahvala za brezplačno sodelovanje Družbe za mediacijo in reševanje sporov iz skupine Brez dobička v mediacijskem postopku med strankami skupine ŠENG.

Zaključek akcije "Moj predlog šteje"

V okviru akcije »Moj predlog šteje«, ki je potekala do konca meseca aprila, je bila izbrana organizacija, ki je zagotovila največ predlogov na spletni strani e-exit. Društvo varnega zavetja Kočevja bo prejelo donacijo v višini 250,00 EUR v obliki namenske donacije na transakcijski račun MD/VH za splošnokoristen namen, ki ga bo MD/VH predlagala. Čestitamo in se zahvaljujemo vsem sodelujočim v naši akciji!

 

Vključitev uporabnic v Gostilno dela - poklicno učenje mladih

Z mesecom aprilom smo vključili 4 uporabnice socialno-varstvenih programov Materinskega doma Ljubljana v Gostilna dela - poklicno učenje mladih, kjer jim želijo omogočiti ponovno delovno in socialno vključenost ter pridobivanje novih znanj za delo v gostinstvu oziroma utrjevanje že pridobljenih. Vključevanje uporabnic poteka postopno oziroma glede na specifiko in želje uporabnic. Z uporabnicami smo sklenili dogovor o prostovoljnem delu, delo poteka do največ 4 ure tedensko.

Izkušnja prostovoljke

V okviru programa EXIT uporabnicam nudimo možnost opravljanja prostovoljskega dela pri izvajanju programov/projektov v naših organizacijah SKUP in Skladu 05 ter pri drugih naših partnerskih organizacijah.

Izkušnja prostovoljke:

"V soboto 21.februarja sem se udeležila mednarodnega dobrodelnega dogodka - Folklornega festivala Maslenica v Ljubljani. 

Osebno dopolnilno delo - novosti

Za osebno dopolnilno delo (ODD) se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena v podzakonskem aktu iz 16. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Podroben seznam del je dostopen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251.

EXIT - vključevanje in zaposlitev v družbenem podjetništvu

Program EXIT je bil namenjen podpori in pomoči uporabnicam in mamicam v materinskih domovih in varnih hišah pri iskanju možnosti za vključitev in zaposlitev v družbenem podjetništvu.

e-EXIT - Akcija "Moj predlog šteje"

V okviru programa EXIT smo pripravili spletno aplikacijo e-EXIT, ki je namenjena zbiranju predlogov uporabnic, izvajalcev socialno varstvenih storitev (MD/VH) in drugih zainteresiranihza razvoj ali izvajanje različnih ukrepov in politik, ki bi prispevale k izboljšanju položaja uporabnic ter programov MD/VH.

Aplikacija e-EXIT je rezultat skupnega sodelovanja Citizens Foundation Iceland - CFI ter SKUPa.

Pages

Subscribe to RSS - exit

SKUP - skupnost privatnih zavodov.