EESO sporočilo št. 66

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

 

Zadeva: predlog za sprejetje ukrepov, s katerimi bo Slovenija izboljšala sodelovanje med projektnimi partnerji in organi, pristojnimi za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v novi finančni perspektivi

 

Spoštovana ministrica, dr. Anja Kopač Mrak,

 

Pišem vam kot član Evropskega ekonomsko socialnega odbora – EESO, obenem pa tudi kot predsednik uprave Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe ter direktor Skupnosti privatnih zavodov – SKUP.

Kot ste verjetno seznanjeni je Evropska komisija nedavno sprejela sveženj standardov, s katerimi namerava izboljšati sodelovanje z javnimi organi, sindikati, delodajalci, nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji pri upravljanju projektov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Namen standardov je zagotoviti učinkovito porabo denarja z boljšim načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in ocenjevanjem financiranih projektov.

V skladu z novimi standardi, združenimi v Evropskem kodeksu ravnanja na načelu partnerstva, morajo države članice izboljšati sodelovanje med projektnimi partnerji in organi, pristojnimi za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Z boljšo izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih praks naj bi tako zagotovile učinkovito porabo denarja v programskem obdobju 2014–2020. Evropski kodeks od držav članic zlasti zahteva preglednost pri izboru partnerjev za člane odborov za spremljanje programov, ustrezno obveščenost partnerjev, njihovo učinkovito vključenost v vse faze procesov, podporo pri izboljšanju njihovih kompetenc ter oblikovanje platform za vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks. Komisija je nova pravila sprejela v obliki uredbe, kar pomeni, da so za države članice pravno zavezujoča in se neposredno uporabljajo. Vendar pa državam članicam puščajo precej možnosti pri izvedbi praktičnih vidikov.

Več informacij je sicer na voljo na spletni strani http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_sl.htm.

Kot član EESO sem aktivno sodeloval pri prizadevanjih za spremembe, saj trdno verjamem, da je v novi finančni perspektivi nujno izboljšanje izvajanja financiranja ter doseganje njegove večje učinkovitosti.

Kot predstavnik Sklada 05 (več informacij na www.sklad05.si), ki med drugimi dejavnostmi ponuja premostitvene kredite za izvajanje projektov iz evropskih sredstev (v Sloveniji razpolagamo z 7o0.000 EUR ter na Hrvaškem z 150.000 EUR sredstev) menim, da je glede financiranja potrebno sprejeti natančnejše smernice, ki bodo obenem zmanjšale administrativne ovire, zmanjšale tveganja glede sporov v zvezi z nadzorom in omogočila tako kontrolnim organom kot tudi prejemnikom sredstev predvidljivejši in jasnejši okvir za izvajanje projektov.

Podobno ugotavljamo tudi v SKUPu, ki je bil prejemnik sredstev v iztekajoči finančni perspektivi in je v zvezi s tem tudi v sporu s pristojnimi službami vašega ministrstva glede nekaterih odprtih vprašanj. SKUP je v letu 2013 že predlagal sprejetje nekaterih ukrepov za učinkovitejše izvajanje projektov, vendar na naše predloge ni bilo odziva.

Zato na podlagi ukrepov sprejetih s strani Evropske komisije, Evropskega kodeksa ravnanja na načelu partnerstva ter evidentiranih težav predlagam ministrstvu, da pristopi k sprejetju ukrepov, s katerimi bo Slovenija izboljšala sodelovanje med projektnimi partnerji in organi, pristojnimi za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v novi finančni perspektivi.

Način organiziranja sheme sodelovanja za doseganje partnerstva in sprejetje ukrepov je seveda v domeni ministrstva, naše pričakovanje je, da bodo ukrepi in shema omogočili pravočasno dosedanje ciljev, ki jih zahteva Evropska komisija.

 

Za vse informacije smo na voljo na navedenih naslovih. Veselim bomo odziva

Srečno z dobrimi željami,

Primož Šporar

 

član Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO

predsednik uprave Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

direktor Skupnosti privatnih zavodov - SKUP

 

Kranj, 13. januar 2014

SKUP - skupnost privatnih zavodov.