Grozd - stičišče nevladnih organizacij gorenjske regije

Poslanstvo regijskega stičišča Grozd NVO je prizadevanje za demokratično vključenost v procese odločanja, za enakopravno sodelovanje v medsektorskem povezovanju, za trajne in inovativne projekte, ki učinkovito krepijo civilno družbo in na transparenten način rešujejo lokalne/regionalne izzive.

Poslanstvo Grozd NVO sovpada z družbenim izzivom gorenjskih NVO. Relativno šibka zmogljivost NVO za zagovorništvo  pri oblikovanju politik, predpisov in ukrepov, organizacijska, kadrovska in finančna podhranjenost lokalnih in regionalnih NVO, posledično pa tudi ovire pri zagotavljanju trajnosti poslovanja, šibka vloga NVO pri izvajanju javnih storitev ter neizkoriščen potencial na področju čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev so ključni izzivi gorenjskih NVO. Sektorska šibkost NVO na Gorenjskem pomeni oviro tudi za skladen regionalni razvoj regije, saj študije in analize v okviru Evropske unije ugotavljajo neposredno korelacijo med šibkostjo NVO sektorja in skladnim razvojem.

Zato želimo s projektom regijskega stičišča Grozd NVO okrepiti zmogljivosti NVO v regiji za zagovorništvo , izvajanje javnih storitev ter aktivnejšo vlogo v čezsektorskih partnerstvih. Rezultati v okviru stičišča so usmerjeni k bolj angažirani ter trajnostno usmerjeni civilni družbi (ter znotraj nje še posebej k bolj angažiranim NVO, k zagotavljanju dobrih pogojev za delovanje NVO in razvijanje njihovih potencialov razvoja), medsektorskem povezovanju za reševanje lokalnih izzivov,

Splošen cilj projekta stičišča je, da v prihodnjih 5 letih postanemo razvijalci skupnosti. To bomo dosegli z doseganje naslednjih strateških ciljev:

1. Notranji razvoj stičišča še posebej na področju strukture organizacije, grajenja uspešnega partnerstva, finančne stabilnosti, upravljanja s človeškimi viri, komunikacije, inovativnosti.

2. Okrepiti zagovorniške zmogljivosti stičišča in NVO za doseganje načrtovanih sprememb  lokalnih politik.

3. Okrepiti partnerstva s ključnimi deležniki za naslavljanje lokalnih potreb in izzivov ter izvajanja projektov in  javnih storitev (občine, razvojne agencije, domači in tuji NVO, gospodarske družbe).

Splošne, strateške in specifične cilje bomo dosegali z inovativnimi pristopi ter koraki kot so dosledno identificiranje NVO s potencialom ter delo z njimi, z vključujočimi ter demokratičnimi zagovorniškimi procesi, kje bodo sodelovali vsi relevantni deležniki, inovativnim medsektorskim povezovanjem za reševanje lokalnih potreb in okrepljenostjo kapacitet stičišča, ki temelji na njegovi zastavljeni viziji.

Projekt Grozd nevladnih organizacij gorenjske v partnerstvu gostita SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.

Spletna stran Grozd NVO: http://www.grozd.si/

Financerji in partnerji

Projekt Grozd NVO Gorenjske sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev

Povezava: Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (www.svrk.gov.si/) in Ministrstvo za javno upravo (www.mju.gov.si/).

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.